Счетоводни стандарти
= =
php?f=nss5-99 СС № 5 - Отчитане на нематериалните активи
php?f=nss3-99 СС № 3 - Отчитане на провизиите, разходите за бъдещи периоди и приходите за бъдещи периоди
php?IDNA=2135501600 Постановление № 46 от 21.03.2005 г. за приемане на Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия
php?IDNA=2135501599 Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - общи разпоредби
СС № 1 - Представяне на финансови отчети
СС № 2 - Отчитане на стоково-материалните запаси
СС № 4 - Отчитане на амортизациите
СС № 7 - Отчети за паричните потоци
php?option=com_content&view=article&id=865%3Acc8&catid=63%3Astandartsa&Itemid=134 СС № 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика
php?option=com_content&view=article&id=864%3Acc9&catid=63%3Astandartsa&Itemid=134 СС № 9 - Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност
php?option=com_content&view=article&id=863%3Acc10&catid=63%3Astandartsa&Itemid=134 СС № 10 - Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
СС № 11 - Договори за строителство
СС № 12 - Данъци от печалбата
php?option=com_content&view=article&id=860%3Acc13&catid=63%3Astandartsa&Itemid=134 СС № 13 - Отчитане при ликвидация и несъстоятелност
СС № 16 - Дълготрайни материални активи
php?option=com_content&view=article&id=858%3Acc17&catid=63%3Astandartsa&Itemid=134 СС № 17 - Лизинг
СС № 18 - Приходи
СС № 19 - Доходи на персонала
СС № 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ
СС № 21 - Ефекти от промените във валутните курсове
СС № 22 - Отчитане на бизнескомбинации
php?option=com_content&view=article&id=852%3Acc24&catid=63%3Astandartsa&Itemid=134 СС № 24 - Оповестяване на свързани лица
html СС № 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия
СС № 28 - Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия
php?option=com_content&view=article&id=849%3Acc31&catid=63%3Astandartsa&Itemid=134 СС № 31 - Отчитане на дялове в смесени предприятия
СС № 32 - Финансови инструменти
php?86 СС № 33 - Доходи на акция - отменен
СС № 34 - Междинно счетоводно отчитане
php?88 СС № 35 - Преустановявани дейности - отменен
СС № 36- Обезценка на активи
php?g=24&d=349 СС № 37 - Провизии, условни задължения и условни активи
СС № 38 - Нематериални активи
php?92 СС № 40 - Отчитане на инвестиционни имоти
СС № 41 - Селско стопанство