Формуляри НОИ
Приложения за 2017 г
- -
Формуляри към Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване - в сила от 01.06.2017 г.
doc Приложение № 1 - ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове
doc Приложение № 2 - ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и ал. 5 от КСО за остатъка до 410 календарни дни
doc Приложение № 2а - ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50а КСО за остатъка до 410 календарни дни
doc Приложение № 3 - ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на основание чл. 50, ал. 6 КСО до 15 календарни дни
doc Приложение № 4 - ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни
doc Приложение № 5 - ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст за срок до 365 дни на основание чл. 53а КСО
doc Приложение № 6 - ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст на основание чл. 53а КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни
doc Приложение № 7 - ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 КСО
doc Приложение № 8 - ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 КСО - в сила 01.02.2017 г.
doc Приложение № 9 - УДОСТОВЕРЕНИЕ към чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1
doc Приложение № 10 - УДОСТОВЕРЕНИЕ към чл. 9
doc Приложение № 11 - УДОСТОВЕРЕНИЕ към чл. 11. ал. 2
doc Приложение № 12 - ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО към чл. 16, ал. 1
doc Приложение № 13 - ЗАЯВЛЕНИЕ за упълномощаване и оттегляне на упълномощаването за представяне на документи по електронен път в НОИ с квалифициран електронен подпис на упълномощено лице
doc Приложение № 14 - С П Р А В К А за приети и върнати документи, представени с придружително писмо вх. № ...................../..................20... г. в ТП на НОИ или по електронен път
doc Приложение № 15 - ЗАЯВЛЕНИЕ за изплащане на парични обезщетения при ликвидация или прекратяване на осигурителя или при прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда - в сила от 15.04.2017 г.
doc Приложение № 16 - ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парична помощ по чл. 11, ал. 3 КСО
doc Приложение № 17 - ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 2 от КСО
doc Приложение № 18 - ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на неполучени от починало лице парични обезщетения и помощи
doc Приложение № 19 - ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО към чл. 44, ал. 3
doc Приложение № 20 - ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за промяна на "съответното ТП на НОИ"
Предишни приложения