Трудови правоотношения
Образци за лица по трудови правоотношения
Справка за неизползван платен годишен отпуск - обща ново
Справка за неизползван плстен годишен отпуск - индивидуална ново
Уведомление за неизползван платен годишен отпуск - образец ново
Акт за прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 331 от КТ
Предложение за прекратяване на трудовия договор по чл. 331 от КТ
Заповед за прекратяване на трудов договор и получени обезщетения по КТ
Заповед за полагане на извънреден труд
Писмо до ГИТ за положен извънреден труд
Специална книга за отчитане на извънредния труд
Заповед за въвеждане на сумирано време
Заповед за въвеждане на непълно време
Трудов договор
Длъжностна характеристика
Допълнително споразумение
Допълнително споразумение във връзка с изменението на възнаграждението за клас
Заявление за отпуск
Заповед за отпуск
Предизвестие от работодател
Предизвестие от работник
Заповед за дисциплинарно уволнение
Служебна бележка за удостоверяване на придобит трудов стаж и професионален опит
Декларация за отглеждане на болен член от семейството
Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ
Служебна бележка по чл. 38, ал. 3 от ЗОДФЛ
Служебна бележка по чл. 38, ал. 4 от ЗОДФЛ
Справка-декларация до ТП на НОИ Обр. Б-4-3
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд първо, второ и трето тримесечие за 2007 година
Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за 2006 година
Образец УП-2 (2006)
Образец УП-3 (2006)
Шаблони за документи за СТИЛ - ТРЗ и ЛС - Образци за лица по трудови правоотношения
Допълнително споразумение във връзка с изменението на възнаграждението за клас
Трудов договор
Служебна бележка за удостоверяване на придобит трудов стаж и професионален опит
Декларация за отглеждане на болен член от семейството
Образец УП-2 (2006)
Образец УП-3 (2006)